ekspertyzy 2018-09-04T16:08:57+02:00

Project Description

usługi

Ekspertyzy

Instytut posiadając szerokie doświadczenie w dziedzinach wymienionych poniżej proponuje usługę wykonania ekspertyz na zamówienie.

 • Sztuczna Inteligencja,
 • Systemy Informacji Przestrzennej/SDI,
 • Grafowe bazy danych/Linked Data/Semantic Web,
 • Fotogrametria i teledetekcja.

Poniżej przedstawiono listę przykładowych ekspertyz wykonanych na zamówienie organów administracji publicznej:

 • Ekspertyza dla GUGiK
  Instytut wraz z firmą konsultingową KON-DOR wykonał na zamówienie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ekspertyzę dotyczącą nowych kierunków implementacji dyrektywy INSPIRE. Ekspertyza miała na celu wsparcie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w określeniu priorytetowych działań w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie dalszego wdrażania Dyrektywy INSPIRE w powiązaniu z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC). Ekspertyza obejmowała:
 1. Analizę obecnego stanu wdrożenia Dyrektywy INSPIRE w szczególności w odniesieniu do celów EAC z uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści dla obywateli w tym zakresie.
 2. Ocenę możliwości wsparcia ze środków UE działań mających na celu dalszy rozwój elektronicznych usług i rozwój kompetencji cyfrowych obywateli w zakresie geoinformacji.
 3. Identyfikację celów przewidzianych do osiągnięcia w ww. zakresie oraz wskazanie narzędzi, które będą służyć realizacji tych celów.
 4. Rekomendacje konieczne do skutecznego wdrożenia w perspektywie finansowej 2014-2020 działań wynikających z zapewnienia wartości dodanej w zakresie geoinformacji oraz ponownego użycia oficjalnej, urzędowej referencyjnej geoinformacji z sektora publicznego na wielu poziomach szczegółowości.
 5. Analizę dotyczącą określenia rozwoju e-usług w Polsce na tle krajów UE w zakresie geoinformacji, które przyczyniają się zarówno do stymulowania rozwoju rynku e-usług poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorców, aktywizację podaży usług i produktów cyfrowych jak i określenia przyszłych standardów jakości danych przestrzennych.
 • Usługa Doradcza dla m. st. Warszawa
  Instytut wraz z firmą 300 D&C wykonał prace eksperckie, związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy, a w szczególności Centralnej Bazy Danych Przestrzennych (CBDP).
  Zakres prac obejmował:
 1. Opracowywanie dokumentów eksperckich dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy.
 2. Udział w pracach zespołów roboczych i komisjach przetargowych Zamawiającego w charakterze eksperta technicznego lub biegłego.
 3. Wsparcie w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej.
 4. Wsparcie merytoryczne w zakresie zarządzania projektami obejmujące zagadnienia metodyczne.
 5. Wsparcie merytoryczne w dziedzinie inżynierii oprogramowania.
 6. Realizację przeglądów jakości dla projektów realizowanych w ramach CBDP.
 • Ekspertyza ,,Mapa drogowa INSPIRE dla Resortu Środowiska” (Warszawa 2016)
  Instytut wraz z firmą konsultingową KON-DOR wykonał na zamówienie Ministerstwa Środowiska ekspertyzę, stanowiącą analizę stanu wdrożenia dyrektywy INSPIRE w Resorcie Środowiska, jak również mapę drogową koniecznych (wynikających z ustawowych zobowiązań), jak i opcjonalnych (wynikających z dobrych praktyk) ­działań, prowadzących do właściwego i terminowego wdrożenia wymagań dyrektywy INSPIRE. Ekspertyza stanowiła bardzo obszerne opracowanie, gdyż obejmowała działania jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Środowiska, wchodząc tym samym w zagadnienia 12 spośród 34 tematów danych przestrzennych INSPIRE ze wszystkich trzech załączników dyrektywy. W ramach opracowania przygotowana została koncepcja infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska oraz wiele rekomendacji dot. m.in. harmonizacji danych przestrzennych resortu, zasadności budowy IIP w wielu wariantach, potencjalnych ryzyk i reakcji na nie.
 • Wytyczne techniczne do identyfikacji zbiorów danych w tematach INSPIRE (Warszawa 2016)
  Instytut wraz z firmą konsultingową KON-DOR opracował na zamówienie Ministerstwa Środowiska wytyczne stanowiące wsparcie przy identyfikacji zbiorów danych przestrzennych w tematach danych przestrzennych:
  § Strefy zagrożenia naturalnego (3.12),
  § Rozmieszczenie gatunków (3.19),
  § Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne (3.18),
  w celu dostosowania zbiorów danych do przepisów INSPIRE. Opracowana dokumentacja była przeznaczona dla potencjalnych organów administracji i osób trzecich (dysponentów danych przestrzennych), które dysponowały lub w dowolny sposób odpowiadały za dane w tej tematyce.