Ekspertyza dla GUGiK
Instytut wraz z firmą konsultingową KON-DOR wykona na zamówienie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ekspertyzę dotyczącą nowych kierunków implementacji dyrektywy INSPIRE. Ekspertyza ma na celu wsparcie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w określeniu priorytetowych działań w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie dalszego wdrażania Dyrektywy INSPIRE w powiązaniu z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC). Ekspertyza będzie obejmować:

  1) Analizę obecnego stanu wdrożenia Dyrektywy INSPIRE w szczególności w odniesieniu do celów EAC z uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści dla obywateli w tym zakresie;
  2) Ocenę możliwości wsparcia ze środków UE działań mających na celu dalszy rozwój elektronicznych usług i rozwój kompetencji cyfrowych obywateli w zakresie geoinformacji;
  3) Identyfikację celów przewidzianych do osiągnięcia w ww. zakresie oraz wskazanie narzędzi, które będą służyć realizacji tych celów;
  4) Rekomendacje konieczne do skutecznego wdrożenia w perspektywie finansowej 2014-2020 działań wynikających z zapewnienia wartości dodanej w zakresie geoinformacji oraz ponownego użycia oficjalnej, urzędowej referencyjnej geoinformacji z sektora publicznego na wielu poziomach szczegółowości;
  5) Analizę dotyczącą określenia rozwoju e-usług w Polsce na tle krajów UE w zakresie geoinformacji, które przyczyniają się zarówno do stymulowania rozwoju rynku e-usług poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorców, aktywizację podaży usług i produktów cyfrowych jak i określenia przyszłych standardów jakości danych przestrzennych.

Usługa Doradcza dla m. st. Warszawa
Instytut wraz z firmą 300 D&C wykona prace eksperckie, związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy, a w szczególności Centralnej Bazy Danych Przestrzennych (CBDP).
Zakres prac obejmuje:

  1) Opracowywanie dokumentów eksperckich dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy;
  2) Udział w pracach zespołów roboczych i komisjach przetargowych Zamawiającego w charakterze eksperta technicznego lub biegłego;
  3) Wsparcie w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;
  4) Wsparcie merytoryczne w zakresie zarządzania projektami obejmujące zagadnienia metodyczne;
  5) Wsparcie merytoryczne w dziedzinie inżynierii oprogramowania;
  6) Realizację przeglądów jakości dla projektów realizowanych w ramach CBDP.

Harmonizacja to proces którego celem jest przygotowanie interoperacyjnych danych w odpowiedniej reprezentacji umożliwiającej ich spójne łączenie, publikowanie w ramach usług sieciowych a także późniejsze ich wykorzystanie. Osiągnięcie interoperacyjności, czyli stanu zdolności do współdziałania i komunikacji pomiędzy systemami i usługami GIS jest niezwykle istotne z punktu widzenia budowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Przeprowadzenie procesu harmonizacji jest niezbędne w celu uzgodnienia schematu aplikacyjnego i zapewnienia odpowiedniej jakości danych przestrzennych.

Interoperacyjność i harmonizacja danych przestrzennych są niezwykle istotne z perspektywy wdrażania dyrektywy INSPIRE. W celu osiągnięcia możliwości współdziałania rozproszonych systemów przygotowano szereg specyfikacji danych dla 34 tematów w ramach 3 załączników dla których konieczne było uzgodnienie (zharmonizowanie) danych lokalnych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i uzyskanie wyników w formie poprawnych dokumentów GML. Ze względu na mnogość źródeł danych i złożoność zarówno lokalnych schematów aplikacyjnych jak i schematów INSPIRE jest to niezwykle trudne i czasochłonne zadanie, wymagające wiedzy eksperckiej, pełnego zrozumienia schematów aplikacyjnych oraz biegłej znajomości charakteru danych przestrzennych w formacie GML.

Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji wykonywał zadania związane z harmonizacją danych lokalnych do danych zgodnych ze schematami aplikacyjnymi INSPIRE na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Dla 8 tematów z załączników II i III, z sukcesem przeprowadziliśmy pełny proces harmonizacyjny obejmujący:

  • identyfikacje źródeł danych,
  • dogłębne poznanie schematów aplikacyjnych danych lokalnych i INSPIRE,
  • transformacje danych do plików GML z wykorzystaniem opracowanego, dedykowanego oprogramowania.

W grudniu roku 2013 Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji we współpracy z firmą Kon-Dor s.c. zakończył projekt wykonywany na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zamówienie o nazwie „Testowanie polskich  zbiorów danych przestrzennych na zgodność ze specyfikacjami danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dlatematu Obiekty rolnicze i akwakultury” dotyczył tematu 9 załącznika III dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Prace obejmowały utworzenie dokumentacji oraz procesu technologicznego harmonizacji krajowych zbiorów danych przestrzennych. W ramach projektu wykonano czynności mające na celu utworzenie jednolitego sposobu przetwarzania danych, w tym opis istniejących zasobów baz danych o obiektach rolniczych prowadzonymi przez organy administracji publicznej wraz z opracowaniem analizy technicznej dotyczącej porównania próbki danych źródłowych z modelem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu „Obiekty rolnicze i akwakultury”.

Przygotowano reguły i zasady przetwarzania danych w procesie harmonizacji, a także utworzono na podstawie specyfikacji danych INSPIRE, tabelę mapowań, która stanowi podstawę procesu. Wykonano testowanie opisanych rozwiązań i, na podstawie dokumentacji, przetworzono udostępnione próbki danych do postaci zharmonizowanej.

Ostatnim etapem było szkolenie dla pracowników Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, którego celem było objaśnienie reguł i wytycznych pozwalających na pełne i prawidłowe wykonanie procesu harmonizacji.

Rezultaty projektu spotkały się z pełną akceptacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W grudniu 2013 roku Instytut wraz z firmami partnerskimi – WGS84 Sp. z o.o. i Plan S.A. zakończył projekt wykonywany na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod nazwą: „Usługi digitalizacji rejestru zabytków w zakresie skanowania dokumentacji źródłowej i tworzenia bazy danych obiektów przestrzennych wraz z dostosowaniem do struktur danych dotyczących zabytków nieruchomych i archeologicznych dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa”.

Projekt polegał na konwersji dziesiątków tysięcy papierowych dokumentów do postaci bazy danych stanowiącej zasadniczą część rejestr zabytków. W trakcie realizacji projektu rozwiązywano tysiące problemów wynikających z faktu powstawania dokumentacji na przestrzeni dziesiątków lat. Niejednokrotnie lokalizacje obiektów zabytkowych były bardzo ogólne, często adresy były nieaktualne, zmieniały się sposoby opisu i klasyfikacji obiektów.

Z uwagi na te trudności, które w wielu przypadkach wymagały rozstrzygnięć Zamawiającego, projekt w całości realizowano w Warszawie przy ulicy Kopernika – w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ta niemal roczna ścisła współpraca z jednej strony umożliwiła nabycie naszym pracownikom niebywałej wiedzy w zakresie ewidencji zabytków z drugiej pozwoliła Zamawiającemu udoskonalić oprogramowanie do obsługi samego rejestru.

Łącznie zeskanowano ponad 60 tysięcy decyzji, a zdigitalizowano ponad 70 tysięcy obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych.

Jak się wydaje obie strony są niezwykle usatysfakcjonowane ze współpracy czego wyrazem może być dwukrotne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i rozszerzenie zamówienia o kolejne zadania.

W lipcu 2014 roku Instytut został wybrany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na doradcę w zakresie modelowania informacji oraz projektowania i wdrażania ontologii dziedzinowych i baz danych w ramach projektu pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask”.

Projekt, w którym doradza Instytut ma niezwykle innowacyjny charakter i przy wartości 66 milionów złotych jest z pewnością największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce i jednym z większych na świecie.

Choć techniczna strona projektu jest niezwykle skomplikowana jego cel jest prosty: zgromadzenie i udostępnienie zasobów dostępnej wiedzy na temat Dolnego Śląska w zgodnie z ideą Semantic Web.

Mimo dużego zaawansowania prac nad projektem e-DolnySlask mamy nadzieję, że nasz udział przyczyni się do poprawienia jakości jego ostatecznego rezultatu oraz zwiększenia przydatności dla użytkowników – obywateli i instytucji.

Zakres prac obejmuje 1500 godzin prac naszych ekspertów, a jego faktyczna realizacja rozpoczęła się niemal natychmiast po podpisaniu umowy.

Więcej informacji na temat projektu możecie Państwo znaleźć tutaj.

Do uzupełnienia Adam