Konstelacja satelitów misji Sentinel w nieprzerwany sposób dostarcza Terabajtów danych. Ich aktualność, różnorodność i krótki czas rewizyty pozwala wykonywać niedostępne dotąd analizy. Niestety rozmiar (jedna scena zobrazowań Sentinel-2 to ponad 6GB) i złożoność danych (jedna scena to kilkaset plików) ograniczają dostęp do nich dla użytkowników systemów GIS nie posiadających wiedzy z zakresu danych satelitarnych.

Wrocław, częściowo przykryty śniegiem, RGB – 2017.01.11

Usługa SENTINEL Hub upraszcza dostęp do danych Sentinel-2 do jednej czynności – podłączenia usługi WMS do wykorzystywanej platformy GIS (np. QGIS, GeoMedia, ArcGIS) lub portalu mapowego. Działanie usługi można sprawdzić na publicznym portalu SENTINEL Playground.

Kluczowe cechy:

  • Dostęp do przeglądania danych za pomocą usługi WMS
  • Dostęp do pobierania zasięgów scen za pomocą usługi WFS
  • Dostęp do pobierania danych źródłowych za pomocą usługi WCS
  • Zobrazowania całego globu wykonywane z częstotliwością max. 12 dni (wkrótce max. 5 dni)
  • Możliwość przeglądania najaktualniejszych oraz archiwalnych zdjęć
  • Gotowe kompozycje w barwach naturalnych (RGB) oraz podczerwieni (CIR)
  • Dodatkowe analizy wegetacji (NDVI) oraz wilgotności (NDWI)
  • Dostęp do 13 kanałów spektralnych
  • Obsługa wielu układów współrzędnych, w tym PUWG 1992
  • Możliwość tworzenia własnych kompozycji
  • Dostęp do usługi na zasadzie miesięcznego lub rocznego abonamentu

Typowe zastosowania:

  • Monitorowanie klęsk żywiołowych (pożary lasów, powodzie itp.)
  • Monitorowanie upraw rolnych
  • Monitorowanie lasów
  • Monitorowanie granic państwa
Granica pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim, CIR – 2016.06.09

Cennik:

1 miesiąc/użytkownik 1 rok/użytkownik
Do zastosowań naukowo-edukacyjnych 20 Euro 199 Euro
Do zastosowań komercyjnych 99 Euro 999 Euro
W przypadku pytań lub zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z marek.sitarski@wizipisi.pl.

Platforma Rheticus® to bazująca na chmurze obliczeniowej platforma usług geoprzestrzennych, której zadaniem jest dostarczanie aktualnych i precyzyjnych informacji na temat powierzchni Ziemi jak i jej zmian. Platforma dostarcza usługi związane z monitorowaniem morfologii powierzchni Ziemi, roślinności, infrastruktury, zagospodarowania przestrzennego, wód morskich, itp.

Rheticus® dostarcza informacje w postaci kompozycji kartograficznych, dynamicznych wykresów oraz predefiniowanych raportów. Tak zobrazowane informacje pozwalają w natychmiastowy sposób ocenić stan monitorowanych obszarów i obiektów. System umożliwia definiowanie wartości progowych po przekroczeniu, których w sposób automatyczny wyzwalane są alarmy powiadamiające użytkownika o zagrożeniach.

Rheticus® jest platformą dostępną w postaci abonamentu i daje dostęp do wciąż aktualizowanej informacji.

Rheticus® to doskonałe rozwiązanie dla instytucji, których działalność związana jest ze środowiskiem naturalnym takich jak: górnictwo, rozległe zakłady przemysłowe, budowa oraz utrzymanie dróg, kolei, infrastruktury komunalnej, instytucji związanych z ochroną środowiska i leśnictwem, samorządu lokalnego, firm ubezpieczeniowych i wielu innych.

Deformacje/Przemieszczenia terenu

To pierwsza z dostępnych na rynku polskim usług platformy Rheticus®. Dostarcza ona informacje na temat deformacji/przemieszczeń w postaci mapy, wykresów i predefiniowanych raportów. Udostępniana informacja umożliwia natychmiastową ocenę stabilności monitorowanych obszarów.

Usługa oparta jest o analizę satelitarnych zobrazowań radarowych. Zobrazowania są w automatyczny sposób pobierane za pośrednictwem naziemnego segmentu programu Copernicus, a następnie poddawane analizie przy pomocy znajdującego się w chmurze centrum obliczeniowego. Sercem modelu wyznaczania przemieszczeń jest odporny na zakłócenia atmosferyczne i niekorzystne warunki terenowe algorytm SPINUA. Wynikiem obliczeń jest zestaw punktów o znanych wartościach przemieszczenia względem poprzednich obliczeń. System rozpoznaje pojawienie się nowego zestawu danych źródłowych dla danego obszaru i w sposób automatyczny uruchamia procedurę kolejnego obliczenia.

Usługa zaprojektowana jest jako narzędzie samodzielne lub uzupełniające naziemne systemy monitorowania takie jak niwelacja precyzyjna lub obserwacje GPS, itp.

Dostęp do portalu demonstracyjnego.

Kluczowe cechy:

  • Monitorowanie z częstotliwością co najmniej 12 obserwacji rocznie,
  • Dokładność pionowa obserwacji ok. 1,5mm/rok,
  • Monitorowanie wielkich obszarów (od kilku km2 do dziesiątek tysięcy km2) w bardzo atrakcyjnej cenie,
  • Dostępność 365 dni w roku 24 godziny na dobę,
  • Możliwość dostępu za pomocą intuicyjnego portalu mapowego oraz w trybie „Machine to Machine” (możliwość integracji z własnym systemem informatycznym),
  • Dostęp do danych aktualnych jak i historycznych (co najmniej jeden rok wstecz od daty wykupienia abonamentu),
  • Dostęp do usługi na zasadzie rocznego abonamentu.

Typowe zastosowania:

  • Monitorowanie obszarów zagrożonych szkodami górniczymi,
  • Wczesne wykrywanie awarii w podziemnych sieciach przesyłowych i komunalnych,
  • Monitorowanie osuwisk,
  • Monitorowanie istniejącej infrastruktury drogowej, kolejowej i hydrotechnicznej,
  • Osiadania związane z pracami budowlanymi (drogi, koleje, zapory, tunele, głębokie wykopy),
  • Ocena ryzyka ubezpieczeniowego,
  • Dochodzenie i mitygacja odszkodowań.

Branże:

  • Górnictwo,
  • Zarządzanie sieciami komunalnymi (ścieki, woda, ciepło),
  • Zarządzanie sieciami komunikacyjnymi (drogi, koleje),
  • Zakłady przemysłowe,
  • Budownictwo drogowe, kolejowe, infrastrukturalne,
  • Lokalna administracja,
  • Ubezpieczenia.

Cennik oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem rheticus@wizipisi.pl

TopBraid Enterprise Vocabluary Net (EVN)

Rozwiązanie wspierające wyszukiwanie danych, porządkujące terminologię oraz ponowne wykorzystanie informacji. Systemy organizacji wiedzy tj. słowniki, taksonomie, tezaurusy, ontologie tworzone i zarządzane przy pomocy TopBraid EVN, mogą być wykorzystane jako integralna część ekosystemu systemów informacyjnych przedsiębiorstwa. TopBraid EVN nie tylko pozwala na wyrafinowane zarządzanie taksonomiami i tezaurusami przez wielu użytkowników równocześnie, ale również na budowanie powiązań pomiędzy rozłącznymi zasobami informacyjnymi. Tym samym pozwala znaleźć balans pomiędzy budową scentralizowanych, instytucjonalnych słowników pojęć, a rozproszonymi słownikami kontekstualnymi (tj. właściwymi dla danego działu przedsiębiorstwa, branży, czy kraju).

Kluczowe cechy:

  • Możliwość tworzenia i zarządzania słownikami równolegle przez wielu użytkowników (dostęp do wszechstronnych narzędzi do pracy zespołowej)
  • Intuicyjny interfejs użytkownika,
  • Elastyczny model danych,
  • Możliwość tworzenia i zarządzania kopiami roboczymi,
  • Kontrola dostępu do funkcji i danych,
  • Budowa reguł poprawności danych,
  • Import/Export (RDBMS, XML, RDF, OWL, itp.),
  • Automatyczne adnotowanie dokumentów (“tagowanie”) – za pomocą EVN Tagger
  • Integracja z zewnętrznymi źródłami Linked Data,
  • Zgodność ze standardami W3C (SKOS, SPARQL, OWL, etc.),
  • Narzędzia do walidacji tworzonych słowników, ontologii itd.,
  • Wysoka skalowalność.

TopBraid Enterprise Data Governance™ (EDG)

Kompleksowe i całościowe rozwiązanie pozwalające na zarządzanie i integrację systemów organizacji wiedzy tj. ontologie, modele danych, taksonomie, słowniki itd. Oparty na standardach, rozszerzalny i modułowy produkt, zapewnia organizacjom utrzymanie wysokiej jakości danych oraz zwiększa ich wiarygodność i użyteczność. TopBraid EDG pozwala na automatyzację procesu tworzenia danych i metadanych, dostarczając tym samym elastycznych możliwości dla użytkownika w zakresie dostępu, przeglądania i łączenia wielu zasobów.

Kluczowe cechy:

  • Intuicyjny interfejs użytkownika,
  • Elastyczny model przechowywania danych,
  • Zarządzanie strukturami hierarchicznymi – wsparcie dla danych na jedynym lub wielu poziomach organizacji,
  • Możliwość tworzenia i zarządzania kopiami roboczymi,
  • Dostęp do narzędzi pracy zespołowej,
  • Możliwość integracji różnorodnych zbiorów danych referencyjnych,
  • Wbudowane reguły poprawności danych,
  • Możliwość integracji z innymi systemami oraz danymi Linked Data poprzez usługi sieciowe i API,
  • Możliwość personalizacji i dostosowania produktu w zakresie interfejsu użytkownika, metamodeli, importu, eksportu, usług sieciowych i innych elementów,
  • Zgodność ze standardami W3C (SKOS, SPARQL, OWL, etc.),
  • Możliwość przechowywania i współdzielenia znaczenia (semantyki) przechowywanych informacji,
  • Monitorowanie aktywności użytkowników,
  • Dostępne jako rozwiązanie Enterprise umożliwiające integrację z innymi systemami przy pomocy technologii LDAP i JMS

TopBraid Reference Data Manager™ (RDM)

Rozwiązanie komplementarne do TopBraid EDG dedykowane w szczególności dla potrzeb zarządzania i obsługi zbiorów danych mających charakter referencyjny, tj. klasyfikacje, słowniki, listy kodowe itd. Dostarcza użytkownikowi bogatych możliwości w zakresie tworzenia, aktualizacji i zarządzania danymi referencyjnymi. Dzięki narzędziom walidacji i kontroli TopBraid RDM pozwala na zwiększenie jakości przechowywanych danych, co przekłada się na trafniejsze decyzje w organizacji.

Kluczowe cechy:

  • Intuicyjny interfejs użytkownika,
  • Elastyczny model przechowywania danych,
  • Zarządzanie strukturami hierarchicznymi – wsparcie dla danych na jedynym lub wielu poziomach organizacji,
  • Możliwość tworzenia i zarządzania kopiami roboczymi,
  • Dostęp do narzędzi pracy zespołowej,
  • Możliwość integracji różnorodnych zbiorów danych referencyjnych,
  • Wbudowane reguły poprawności danych,
  • Możliwość integracji z innymi systemami oraz danymi Linked Data poprzez usługi sieciowe i API
  • Możliwość personalizacji i dostosowania produktu w zakresie interfejsu użytkownika, metamodeli, importu, eksportu, usług sieciowych i innych elementów
  • Monitorowanie aktywności użytkowników

TopBraid Live™ (TBL)

TopBraid Live™ (TBL) to inteligentny serwer aplikacji bazujący na technologiach semantycznych. Pozwala na integrację rozproszonych silosów danych i systemów, pozwalając tym samym na tworzenie inteligentnych aplikacji i usług. Oparty jest na architekturze SOA (ang. Service Oriented Architecture). Stanowi unikalną platformę do tworzenia aplikacji opartych na Linked Data i Semantic Web, wspierającą w pełni standardy W3C tj. RDF, RDFS, OWL i SPARQL.

Kluczowe cechy:

  • Możliwość zapytań w języku SPARQL, w tym do punktów dostępu SPARQL
  • Definiowanie i wywoływanie reguł i ograniczeń dla danych i informacji
  • Możliwość obsługi zapytań rozproszonych do różnych baz danych
  • Dostęp do danych „na żądanie”
  • Integracja z aplikacjami biznesowymi tj. silniki wyszukiwania,
  • Zarządzanie wieloma modelami, tworzenie reguł mapowania pomiędzy modelami
  • Dostęp do danych za pomocą konektorów RDFa, RSS/Atom, Email, RDBMS, CMS, Excel, text, CSV, UML, XML

TopBraid Composer™ Standard Edition (TBC-SE)

Wszechstronne narzędzie posiadające bogate możliwości w zakresie tworzenia i zarządzania ontologiami i innymi systemami organizacji wiedzy tj. taksonomie, słowniki itd. W pełni zgodny ze standardami W3C w zakresie Semantic Web, zaimplementowany jako plugin do Eclipse.

Kluczowe cechy:

  • Automatyczna konwersja do formatu RDF arkuszy kalkulacyjnych, diagramów UML i innych źródeł danych,
  • SPINMap – bazujące na języku SPARQL narzędzie do mapowania ontologii,
  • Możliwość połączenia z relacyjną bazą danych,
  • Możliwość połączenia z zewnętrznymi repozytoriami trójek poprzez punkt dostępu SPARQL,
  • Edytor graficzny dla grafów RDF,
  • Narzędzia do walidacji danych.

TopBraid Composer Maestro Edition™ (TBC-ME)

TBC-ME łączy w sobie szerokie możliwości w zakresie modelowania ontologii z wszelkimi zaletami środowiska IDE (Integrated Development Environment, IDE) do tworzenia aplikacji Semantic Web.

TBC-ME zawiera wszystkie funkcjonalności TBC-SE oraz dodatkowo:

  • Możliwość importu i konwersji do RDF plików XML i XML Schema, e-mail, rozszerzone możliwości pracy ze standardami Microdata i RDFa
  • IDE dla wszystkich narzędzi programistycznych TopBraid tj.
  • SPIN – reguły SPARQL, szablony, kontrola jakości danych
  • SPARQLMotion – zawiera ponad 100 wbudowanych modułów przetwarzania danych
  • SPARQL Web Pages i Application Components
  • Możliwość administrowania i personalizacji wszystkimi produktami TopBraid tj. TopBraid EVN, RDM itd.
  • Lokalny serwer WWW Jetty dla potrzeb testowania usług sieciowych i aplikacji
  • Punkt dostępu SPARQL działający na serwerze lokalnym
  • Przykładowe wbudowane usługi sieciowe tj. search (wyszukaj instancje danej klasy, które spełniają określone warunki), getResource, putResource

AllegroGraph firmy Franz Inc. to wiodąca na świecie technologia grafowych baz danych, jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów technologii przechowywania danych. AllegroGraph pozwala na przechowywanie, zarządzanie i analizowanie zbiorów danych, które ze względu na swoją skomplikowaną, zmienną w czasie strukturę i rozmiary nie mogłyby być przetwarzane tradycyjnymi metodami np. za pomocą relacyjnych baz danych.

Więcej o AllegroGraph

Gruff to zaawansowana aplikacja rozwijana przez Franz Inc., umożliwiająca wizualizację grafowych baz danych. Z wykorzystaniem dostępnych narzędzi możliwe jest sprawne zarządzanie zbiorami, tworzenie ich reprezentacje, wyświetlanie tabel danych oraz kreowanie i zarządzanie zapytaniami SPARQL.Tworzona jest jako narzędzie wspomagające obsługę baz AllegroGraph.

Więcej o Gruff

Semantic Components to narzędzia pozwalające na wykorzystanie potencjału, który niesie ze sobą wspólne wykorzystanie Semantic Web i grafowych baz danych AllegroGraph w połączeniu z danymi przestrzennymi (GIS). Semantic Components są rozszerzeniem sprawdzonej platformy GIS – GeoMedia.

Więcej o Semantic Components

Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI)
Jest to temat niezwykle aktualny w kontekście wymagań dyrektywy INSPIRE. Proponujemy Państwu kurs obejmujący zagadnienia związane z budową infrastruktury danych przestrzennych w ogóle, jako kompleksową całość. Pozwala on zrozumieć i całościowo spojrzeć na mechanizmy i struktury, które mają powstać, dostrzec istotę, wagę, funkcję oraz sposób działania poszczególnych elementów składowych tej złożonej machiny. Ukazujemy potrzebę budowy SDI, korzyści jakie osiągamy, oraz działania jakie trzeba podjąć aby osiągnąć cel. Omawiamy również trendy w infrastrukturach danych przestrzennych oraz kierunki rozwoju w których zmierza.

Dyrektywa INSPIRE (2007/2/WE)
Na szkoleniach tych przedstawiamy w sposób całościowy i kompletny uwarunkowania prawne budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej INSPIRE. Omawiamy więc dyrektywę INSPIRE, wraz z przepisami implementacyjnymi oraz ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z rozporządzeniami, ukazując jednocześnie uwarunkowania transpozycji prawa unijnego do prawa krajowego. Pokazujemy aspekty techniczne i technologiczne wynikające z rozporządzeń do dyrektywy i ustawy oraz innych dokumentów implementacyjnych, które są wykorzystywane w procesie budowy infrastruktur. Omawiamy elementy składowe infrastruktury, ze szczególnym skupieniem się na usługach danych przestrzennych oraz metadanych. Analizujemy wykorzystywane standardy i normy oraz ich wpływ na infrastrukturę.

QUANTUM GIS
Darmowe systemy GIS cieszą się coraz większą popularnością, zarówno wśród administracji publicznej jak i użytkowników prywatnych. Dlatego właśnie przygotowaliśmy kompleksową ofertę standardowych (o ustalonym programie) i dedykowanych (według wymagań Zamawiającego) szkoleń z zakresu obsługi, pracy i wykorzystania Quantum GIS oraz jego zastosowania w ramach infrastruktur informacji przestrzennej. Pokazujemy jak używać różnorodnych danych, łączyć je i analizować. Uczymy jak przetwarzać dane, eksportować do wybranych formatów oraz składać własne kompozycje mapowe. Szkolenie obejmuje również procesy pozyskiwania danych z różnych źródeł oraz tworzenia ich, a następnie zapisu do spójnych baz danych.

Metadane
Metadane będące podstawowym, fundamentalnym elementem krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, są tematem naszego ogromnego zainteresowania zarówno w postaci, jaką narzuca na nas dyrektywa INSPIRE jak i bardziej skomplikowanych formach. Mając wiele doświadczenia w pozyskiwaniu, tworzeniu, edycji i zarządzaniu metadanymi, przygotowaliśmy szkolenia pokazujące wszystkie aspekty tej tematyki, pozwalające zrozumieć i dostrzec potrzebę oraz szczególne wymagania dyrektywy INSPIRE w tym zakresie. Omawiamy uwarunkowania prawne i techniczne tworzenia metadanych, normy i standardy z nimi związane oraz sposoby ich serializacji. Pokazujemy praktycznie jak je tworzyć i zarządzać nimi, jak kontrolować ich zgodność z INSPIRE i jak zgodnie z wymogami dyrektywy udostępniać je w sieci przez usługi katalogowe.

Geoinformacyjne usługi sieciowe
Jako podstawowe narzędzie udostępniania i publikacji danych przestrzennych, metadanych oraz pewnych procesów, geoprzestrzenne usługi sieciowe są bardzo ważnym tematem w zakresie infrastruktur danych przestrzennych. Szkolenia, które przygotowaliśmy pokazują czym są usługi geoinformacyjne, jak działają i dlaczego są istotnym elementem interoperacyjności – tak ważnej przy budowie INSPIRE. Uczymy jak wykorzystać w pełni potencjał usług geoinformacyjnych za pomocą rozmaitych aplikacji GIS. Pokazujemy podstawy techniczne i technologiczne działania tych usług, co podnosi zrozumienie całego procesu budowy infrastruktur informacji przestrzennej i sprawia, że ich wykorzystanie staje się proste i przyjemne.