Od wielu lat obserwujemy lawinowy wzrost liczby informacji publikowanych w sieci WWW. Dotyczy to również informacji przestrzennej, która staje się domeną nie tylko specjalistów GIS, ale również amatorów. Konieczne staje się stworzenie mechanizmów do efektywniejszego zarządzania i wyszukiwania informacji. Odpowiedzią na obecne wyzwania w zakresie udostępniania, wyszukiwania i integracji danych są technologie Semantic Web.

Semantic Web to projekt, którego koncepcję opracował twórca sieci WWW –  Tim Berners-Lee. Nakreślił on wytyczne kolejnej fazy rozwoju globalnej sieci Web, która polegać ma na opisywaniu publikowanej treści za pomocą metadanych, czyli ustrukturalizowanych i sformalizowanych “danych o danych”. Dzięki temu możliwe będzie przetwarzanie informacji przez maszyny i programy. Częścią wizji Semantic Web jest Linked Data.

Linked Data jest metodą publikowania danych strukturalnych w sieci WWW, która pozwala na szersze ich wykorzystanie i łączenie z innymi danymi. Opiera się na grupie technologii takich jak HTTP, URI oraz RDF.

Głównym celem publikowania danych w technologii Linked Data jest umożliwienie ich interpretacji nie tylko przez człowieka, ale również przez maszyny. Dzięki temu dane pochodzące z różnych źródeł mogą być w łatwy sposób łączone oraz przeszukiwane.

Specjalizujemy się w zakresie wykorzystania technologii sieci semantycznych dla potrzeb wyszukiwania i zarządzania informacją, w szczególności w obszarze GIS. Dostarczamy rozwiązań, które pozwalają na:

 1. usprawnienie możliwości wyszukiwania danych przestrzennych poprzez zastosowanie technik wyszukiwania semantycznego,
 2. integrację danych i zasobów pochodzących z różnych źródeł, w tym danych przestrzennych i nie-przestrzennych,
 3. publikację danych zgodnie z ideą Linked Data.

O projekcie, w którym praktycznie wykorzystywane są zasady Semantic Web, można przeczytać w artykule e-DolnySlask

Odnośniki:

http://linkeddata.org/

Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/

Systemy Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information Systems) to systemy informacyjne służące do tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o przestrzeni geograficznej. Systemy GIS stanowią doskonałe narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, które z powodzeniem wykorzystywane jest przez specjalistów z wielu dziedzin. GIS wykorzystywany jest zarówno przez jednostki administracji publicznej jak i środowiska naukowe, w takich dziedzinach jak planowanie przestrzenne, zarządzanie kryzysowe, środowisko przyrodnicze, ochrona zdrowia, transport, telekomunikacja, energetyka. Dane przestrzenne, stanowiące podstawę większości analiz rynkowych służą również w celach oceny rynku przy projektowaniu sieci sprzedaży. Integracja danych przestrzennych, możliwa dzięki GIS, stanowi źródło kompleksowej informacji, bez której trudno wyobrazić sobie dzisiaj efektywne zarządzanie przestrzenią.

Systemy GIS to jeden z lepiej rozwijających się segmentów rynku informatycznego. Ich rozwój następuje w ślad za coraz to nowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, które kreują nowe możliwości i wyzwania.

Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji podąża za nowymi kierunkami i trendami w obszarze szeroko pojętej geoinformatyki. Nasz obszar badań obejmuje między innymi nowoczesne techniki przetwarzania danych przestrzennych, modelowanie i analizę danych przestrzennych, wykorzystanie GIS w urządzeniach mobilnych oraz problematykę zarządzania systemami geoinformacyjnymi.

Zajmujemy się projektowaniem i kompleksowym wdrażaniem systemów GIS, w tym tworzeniem portali mapowych oraz  opracowaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) ma na celu budowę europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Jej podstawowym zadaniem jest umożliwienie powszechnego dostępu do danych przestrzennych celem wspierania polityk środowiskowych.

INSPIRE opiera się na kilku podstawowych zasadach:

 1. Dane powinny być pozyskiwane tylko jeden raz oraz przechowywane, zarządzane i udostępnianie w sposób jak najbardziej efektywny.
 2. Powinno być zapewnione łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji
 3. Dane przestrzenne powinny być gromadzone na jednym szczeblu administracji publicznej i udostępniane podmiotom na wszystkich pozostałych szczeblach
 4. Dane przestrzenne służące do zarządzania na wszystkich szczeblach administracji publicznej powinny być powszechnie dostępne
 5. Powinna być zapewniona możliwość dostępu do informacji na temat tego jakie dane przestrzenne są udostępniane oraz jakie są warunki ich wykorzystania oraz informacji pozwalającej na ocenę ich przydatności dla określonego celu.

Dyrektywa INSPIRE weszła w życie 15 maja 2007 r. i obecnie jest w fazie implementacji. Zakończenie prac wdrożeniowych planowane jest na rok 2019. Do tego czasu jednostki administracji publicznej zobligowane są do opracowania i udostępnienia metadanych, danych oraz usług sieciowych zgodnie z wymaganiami INSPIRE.

Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji oferuje kompleksowe usługi w zakresie implementacji dyrektywy INSPIRE. Obejmują one:

 • opracowanie, aktualizację i publikację metadanych zgodnie z INSPIRE
 • przetwarzanie i konwersję danych przestrzennych do wymagań INSPIRE
 • publikację usług sieciowych zgodnych z INSPIRE
 • tworzenie portali mapowych

Odnośniki:

Oficjalna strona INSPIRE Komisji Europejskiej
DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
Mapa drogowa INSPIRE

 

Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji prowadzi intensywne badania nad implementacją rozwiązań teledetekcyjnych w rozpoznawaniu wysokorozdzielczych obrazów rastrowych.Przeniesienie rozwiązań przystosowanych do analizy danych teledetekcyjnych, opartych na pomiarach satelitarnych, na pole opracowań wielkoskalowych, pozyskanych z przetworzonych zobrazowań lotniczych stanowi niezwykle ambitne zadanie.

Rezultaty osiągane przez zespół ekspercki Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji świadczą o wysokim stopniu zaawansowania prowadzonych badań i, pomimo wielu ograniczeń wynikających z charakterystyki materiału badawczego, dają podstawę do prowadzenia specjalistycznych analiz w zakresie klasyfikacji cech obrazu.

Rozwiązanie wypracowane w drodze prowadzonych eksperymentów jest wprowadzane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako narzędzie do przeprowadzania na ortofotomapach automatycznej analizy zmian pól zagospodarowania.

Metadane, choć bardzo rzadko tak nazywane, stanowią od zawsze postawę sprawnego poruszania się w rozległych i obszernych zasobach danych. Najlepszym przykładem jest znana każdemu biblioteka, w której bez katalogu bibliotecznego nikt rozsądny nie podejmie wielogodzinnych poszukiwań pożądanej książki. Stąd właśnie waga, jaką Komisja Europejska przypisała metadanym geoinformacyjnym tworząc dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).Nasz instytut już od lat zajmuje się metadanymi, stąd właśnie dzięki doświadczeniu rozumiemy ich istotę, wagę i cel. Bazując na normach ISO 19115, ISO 19139, ISO 19119, oraz profilu INSPIRE wykonaliśmy w tym zakresie wiele wdrożeń w całym kraju. Rozszerzyliśmy również standardowe katalogi metadanych o inteligentne funkcjonalności pozwalające użytkownikowi łatwiej i szybciej znaleźć to czego szuka. Nasze badania w tym zakresie ukierunkowane są na wykorzystanie semantycznych adnotacji, tak, by możliwe było jeszcze efektywniejsze wyszukiwanie pożądanych zasobów również przez najpopularniejsze wyszukiwarki takie jak Google.

W styczniu 2014 Instytut jako partner światowego lidera technologii GIS – firmy Intergraph złożył aplikację o dofinansowanie na wspólne stworzenie innowacyjnego oprogramowania z dziedziny business intelligence pod nazwą: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i w kwietniu 2014 podpisano umowę na realizację projektu wartego ponad 2,5 miliona złotych.
Celem projektu jest komercjalizacja badań naukowych w zakresie wykorzystania metod statystyki przestrzennej i eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (spatial data mining) do analizy informacji przestrzennej pod kątem optymalizacji decyzji biznesowych. Opracowane w ramach projektu narzędzie – pozwoli na znaczące rozszerzenie (względem dostępnych dziś narzędzi) funkcji analityki biznesowej baz danych (business intelligence) o informacje przestrzenną – tj. lokalizację obiektów, ich wielkość, kształt, sąsiedztwo, zależności przestrzenne w występowaniu poszczególnych zjawisk. Wprowadzane innowacyjne rozwiązania będą bazować na badaniach naukowych realizowanych w wiodących polskich i amerykańskich ośrodkach akademickich.Instytut jako lider wdrażania na rynku polskim rozwiązań związanych z zagadnieniami zaawansowanego przetwarzania informacji geograficznej z wykorzystaniem sieci semantycznych będzie realizował część zadania związaną z tematyką wielokryterialnej analizy danych przestrzennych przy wykorzystaniu odniesionych do nich ontologii informatycznych.
Wraz z postępami prac będziemy informowali państwa o częściowych rezultatach projektu. Zapraszamy do odwiedzania strony!
Numer WoD POIG.01.04.00-14-104/13
Przydatne linki:   www.europa.eu   www.poig.gov.pl   www.mrr.gov.pl   www.ncbir.pl
Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać u p. Tomasza Berezowskiego (tomasz.berezowski@wizipisi.pl) lub pod adresem podanym w zakładce kontakt.

UWAGA: Instyut zaprasza instytucje zainteresowane wykonaniem usługi eksperckiej z zakresu weryfikacji aplikacji do składania ofert (do 23.01.2015 27.01.2015 – zmiana terminu), znak sprawy WIZIPISI/POIG/ZM-U/1, szczegóły poniżej:
ogłoszenie
ogłoszenie po zmianie
formularze w formie edytowalnej
Informacja o wyborze oferty

UWAGA: Instyut zaprasza instytucje zainteresowane wykonaniem usługi dostawy serwera do składania ofert (do 23.01.2015 27.01.2015 – zmiana terminu), znak sprawy WIZIPISI/POIG/ZM-U/2, szczegóły poniżej:
ogłoszenie
ogłoszenie po zmianie
formularze w formie edytowalnej
Informacja o wyborze oferty

UWAGA: Instyut zaprasza instytucje zainteresowane wykonaniem usługi eksperckiej z zakresu weryfikacji opisu algorytmów do składania ofert (do 14.07.2015), znak sprawy WIZIPISI/POIG/ZM-U/3, szczegóły poniżej:
ogłoszenie
formularze w formie edytowalnej
Informacja o wyborze oferty

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnich miesiącach Instytut formalnie nawiązał współpracę naukową z dwoma wiodącymi krajowymi ośrodkami akademickimi Politechniką Warszawską (Wydziałem Geodezji i Kartografi) oraz Politechniką Wrocławską (Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe). Zakres współpracy określony w podpisanych porozumieniach obejmuje: wspólne przygotowanie i realizację projektów B+R+I, komercjalizację badań naukowych i wdrażanie wyników projektów badawczo-rozwojowych, organizację konferencji naukowo-technicznych lub dydaktycznych, realizację praktyk zawodowych, opracowanie publikacji naukowych.